Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  โครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง        
 
สาขา    กระทรวง   
ที่โครงการหน่วยงานเริ่มโครงการสิ้นสุดโครงการวงเงินที่อนุมัติ
(ล้านบาท)
วงเงินตามสัญญา
(ล้านบาท)
ผลการเบิกจ่าย
(ล้านบาท)
 รวมทั้งสิ้น   52,038.8550,366.3348,166.25
1โครงการเพิ่มศักยภาพโรงเรียน ในสังกัด อปท. (ก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารเรียน)กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  400.93392.83381.53
2โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ประสบอุทกภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  373.96366.91366.91
3โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการศึกษาของส่วนราชการ จ.นครราชสีมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  32.0029.4429.44
4 โครงการเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  100.00100.00100.00
5โครงการพัฒนาการเรียนรู้ แบบบูรณาการองค์ความรู้ วิชาชีพด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  787.04787.04157.41
6โครงการสนับสนุนการฟื้นฟู โครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย และการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อทดแทน ที่เสียหายจากอุทกภัยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  428.76383.44383.39
7อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร 3 หลังสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  449.38448.94239.72
8โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของ ส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ (คณะสังคมศาสตร์)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  4.614.614.61
9โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ทางการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  58.5358.5758.53
10เพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  150.00150.00150.00
11ค่าใช้จ่ายเงินชดเชยค่างาน สิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ม.ราชภัฏนครปฐม  1.181.181.18
12โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของ ส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ รายการเงินชดเชยค่างาน สิ่งก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า k )มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  1.101.101.10
13โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการ (ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา พยาบาล อาคาร และอาคารที่พัก อาศัยบุคลากร)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  140.00140.00134.73
14โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ รายการเงินชดเชยค่างาน สิ่งก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K)ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  0.630.000.00
15ลักษณะค่าสิ่งก่อสร้าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงิน ชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  54.5015.9515.95
16โครงการเสริมสร้างอุตสาหกรรม ชีวภาพจากนวัตกรรมมหาวิทยาลัยมหิดล  269.66269.66269.66
17โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย มหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญมหาวิทยาลัยมหิดล  172.33172.33172.30
18 โครงการศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวฯกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ5255319.87319.87319.87
19 โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ525519.9919.9919.99
20 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาท้องถิ่น (ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและก่อสร้างอาคารเรียน)กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น52531,363.341,358.231,356.42
21โครงการปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นมาตรฐานกรุงเทพมหานคร5253565.90558.04555.34
22 โครงการพัฒนาระบบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ52554.904.354.35
23 โครงการขยายผลระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ525428.8828.8828.88
24 โครงการปัจจัยสนับสนุนการศึกษา (โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย)สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ52551,180.261,180.331,180.20
1 2 3
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
            โครงการ ที่มีลำดับความสำคัญสูง โดยมีแผนการใช้เงินกู้ตาม พ.ร.ก